Regulamin platformy internetowej www.WszystkiegoSlodkiego.pl

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu oraz warunki korzystania z zasobów platformy internetowej WszystkiegoSlodkiego.pl.
 2. Celem platformy internetowej jest:
  1. Rozpowszechnianie sprawdzonych przepisów kulinarnych z użyciem produktów firmy Dr. Oetker oraz produktów komplementarnych partnerów platformy,
  2. Angażowanie i aktywowanie Użytkowników do kreowania „słodkich” pomysłów poprzez umożliwienie bezpłatnego zamieszczania i prezentowania własnych przepisów kulinarnych (tj. wypieki, desery itp.) w tym publikacji: zdjęć, tekstów.
  3. Zachęcenie do dzielenia się doświadczeniem z innymi użytkownikami, poprzez prowadzenie dyskusji z innymi Użytkownikami serwisu w formie komentowania przepisów,
  4. Popularyzowanie aktualnych artykułów i treści inspiracyjnych oraz lifestylowych związanych z szeroko rozumianą tematyką około pieczeniową,
  5. Sprzedaż produktów i akcesoriów kuchennych niezbędnych do przygotowania przepisów (tj. wypieki, desery) oraz gotowych rozwiązań, a także produktów komplementarnych oferowanych przez partnerów platformy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Dr. Oetker jako patron merytoryczny platformy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. W przypadku zmian w Regulaminie, Dr. Oetker zobowiązuje się do powiadomienia Użytkowników zamieszczając informację na stronie www.WszystkiegoSlodkiego.pl – nie krócej niż 14 dni przed wejściem w życie zmian. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik może do dnia wejścia w życie zmian zrezygnować z uczestnictwa w platformie internetowej WszystkiegoSlodkiego.pl poprzez usunięcie Konta.
 4. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Platformy.
 5. Właścicielem platformy jest „Dr. Oetker Polska” Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk, NIP: 584-020-15-71, o kapitale zakładowym 353 075 749,58 PLN, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000005349,  adres e-mail: [email protected], nr telefonu: 585 111 001.


§ 2 DEFINICJE
 1. „Regulamin” – pod pojęciem Regulaminu rozumie się niniejszy tekst.
 2. „Platforma” lub „Serwis” - pod pojęciem „Platforma” lub „Serwis” rozumie się stronę internetową WszystkiegoSlodkiego.pl.
 3. „Zawartość” – Treść znajdująca się w Platformie.
 4. „Treści” – rozumie się wszystkie treści słowne (w tym słowno-graficzne i graficzne) zwłaszcza: przepisy, komentarze, dane, zdjęcia, grafiki, animacje, ilustracje, treści audio, treści audiowizualne, wizerunki osób, znaki towarowe, Ciastopedia itp. niezależnie od ich formy zamieszczone w platformie przez Administratora lub osoby działające na jego zlecenie.
 5. „Ciastopedia®” to wiarygodne kompendium wiedzy, zawierające uporządkowany alfabetycznie i opracowany zbiór pojęć i definicji związanych z szeroko rozumianą tematyką ciast i deserów oraz procesów kulinarnych.
 6. „Administrator” - osoby wchodzące w skład Zespołu platformy WszystkiegoSlodkiego.pl zarządzającą zawartością serwisu lub osoby działające na jego zlecenie.
 7. „Usługi” – rozumie się szereg działań świadczonych drogą elektroniczna za pośrednictwem platformy przez Administratora na rzecz Użytkowników zwłaszcza: umożliwienie korzystania z mechanizmów wyszukiwania treści dostępnych w serwisie, możliwości komentowania i oceniania zawartości, jak również zapisywania jej w Książce Kucharskiej dostępnej w Profilu Użytkownika,
 8. „Rejestracja” - szereg czynności związanych ze stworzeniem Konta Użytkownika (Profilu) w platformie www.WszystkiegoSlodkiego.pl. Rejestracja w Serwisie umożliwia Użytkownikowi zamieszczanie zdjęć własnych wypieków kulinarnych oraz ocenianie zawartości w Serwisie. Użytkownik zamieszcza treści w Serwisie dobrowolnie. Zamieszczone treści są moderowane przez Administratora lub osoby przez niego wyznaczone i publikowane na stronie internetowej Serwisu po ich zaakceptowaniu przez Administratora
 9. „Konto Użytkownika" lub „Profil Użytkownika” - biór danych umożliwiających identyfikację, autoryzację i funkcjonowanie Użytkownika w obrębie platformy WszystkiegoSlodkiego.pl. Użytkownik może posiadać kilka kont, jednakże każde z nich wymaga unikalnego adresu mailowego w serwisie www.WszystkiegoSlodkiego.pl, chronionego hasłem, które nie może być przekazywane osobom trzecim. Rejestrując się w platformie Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.
 10. „Użytkownik” - każda osoba posiadająca Konto Użytkownika w Serwisie lub osoba nie posiadająca Konta Użytkownika w Serwisie, ale korzystająca z Usługi Serwisu
 11. „Gość” – każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Platformy lub dostępnej Usługi ale nie będąca w danej chwili zalogowana w serwisie, jako Użytkownik.
 12. „Przepis" - pod pojęciem „Przepis" rozumie się potrawy stworzone z jadalnych składników wraz z opisem procesu związanego z jego przygotowaniem zawierającego listę składników potrzebnych do jego wykonania z określeniem ich ilości oraz opisaniem czynności poszczególnych etapów „krok po kroku” stanowiących jego integralną część oraz publikacją zdjęcia obrazującego efekt końcowy potrawy.
 13. „Przepis krok po kroku” – dokładny uporządkowany zgodnie z kolejnością etapów opis procesu przygotowania przepisu uzupełniony o zdjęcia odpowiadające temu opisowi.
 14. „Zdjęcie" - rozumie się każde zdjęcie, które obrazuje tzw. „efekt końcowy” wykonania przepisu, bądź stanowi jego integralny element w postaci „foto kroku”, bądź kluczowego etapu przygotowania przepisu (tj. wypieku, deseru, itd.) lub porady, artykułu, inspiracji, produktu itp.
 15. „Newsletter” - usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu Użytkownikom subskrybującym usługę elektronicznej gazetki zawierającej treści marketingowe.
 16. „Licencja” – nieodpłatne, niewyłączne i nieograniczone terytorialnie zezwolenie na używanie Treści zgodnie z Regulaminem, które zostało udzielone Administratorowi przez Użytkownika poprzez publikację Treści w Serwisie WszystkiegoSlodkiego.pl od chwili zamieszczenia.
 17. „RODO" - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 18. „AUC" - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o Usługach Cyfrowych - Digital Services Act)


§ 3 ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY WSZYSTKIEGOSŁODKIEGO.PL
 1. Założenie Konta Użytkownika, podanie informacji w formularzu rejestracyjnym i/lub korzystanie z Usługi jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Administrator nie pobiera od Użytkownika wynagrodzenia z tytułu korzystania z Serwisu. Użytkownikowi nie należy się wynagrodzenie od Administratora z tego samego tytułu.
 3. Umowa zostaje zawarta z chwilą założenia Konta Użytkownika.
 4. Umowa zostaje rozwiązana z chwilą usunięcia Konta Użytkownika.
 5. Założenie Konta Użytkownika wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie, aktywacji Konta i zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe.
 6. Wszelkie dane zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie WszystkiegoSlodkiego.pl przy rejestracji lub za pośrednictwem Konta Użytkownika zamieszczane są przez Użytkownika dobrowolnie. Użytkownik upublicznia swoje dane w Serwisie WszystkiegoSlodkiego.pl w zakresie przez siebie samodzielnie określonym. Użytkownik może zarządzać udostępnionymi danymi w ramach Konta Użytkownika.
 7. Podany przez Użytkownika adres e-mail wykorzystywany jest przez Administratora do kontaktu lub do przesyłania Użytkownikowi Konta informacji w sprawach związanych z serwisem za pośrednictwem Newslettera zgodnie z § 8.
 8. Usługa przeglądania informacji zamieszczonych na platformie WszystkiegoSlodkiego.pl jest dostępna dla wszystkich Użytkowników i nie wymaga rejestracji w Serwisie.
 9. Użytkownik w ramach Usługi korzystania z Serwisu może zamieszczać Treści w Serwisie, przeglądać zasoby Serwisu, w tym treści umieszczone przez siebie bądź przez inne osoby.
 10. Nazwa Konta Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich, zawierać w sobie reklamy innej witryny, strony internetowej, portalu, produktu bądź usługi.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania Konta Użytkownika w każdym czasie w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa oraz w sytuacji gdy nazwa Konta bądź publikowane przez Użytkownika Treści naruszają przepisy prawa lub warunki Regulaminu.
 12. Zabronione jest udostępnianie innym osobom hasła do Konta Użytkownika lub danych pozwalających na korzystnie z serwisu z wykorzystaniem Konta Użytkownika. Z Konta Użytkownika może korzystać tylko jedna osoba – Użytkownik, który założył konto.
 13. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest jego Użytkownik, który jest zobowiązany do utrzymywania hasła w ścisłej tajemnicy.
 14. Zakazane jest podszywanie się pod inne osoby lub podawanie nieprawdziwych danych.
 15. Konto w Serwisie umożliwia uczestniczenie w konkursach internetowych zamieszczanych w Serwisie.
 16. Administrator wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany z Serwisem przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: [email protected]. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez Użytkownika do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z Administratorem. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.


§ 4 ZAWARTOŚĆ PLATFORMY WSZYSTKIEGOSŁODKIEGO.PL
 1. Przed publikacją zawartości w Platformie, Użytkownik udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na zasadach określonych w odrębnej umowie.
 2. Platforma umożliwia Użytkownikowi zamieszczanie w Serwisie Treści, w tym przepisów kulinarnych wraz ze zdjęciami. Użytkownik zamieszcza Treści w Serwisie dobrowolnie. Publikowane Treści Użytkownika; w szczególności przepisy i opis sposobu przygotowania stanowiący jego integralną część, muszą być czytelne i zrozumiałe dla innych Użytkowników, jak również napisane w zgodzie z poszanowaniem podstawowych zasad poprawnej polszczyzny.
 3. Treści publikowane w Serwisie, nie mogą być sprzeczne z normami etycznymi oraz normami prawnymi, obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej, ani nie mogą naruszać dobrych obyczajów i zasad tzw. Netykiety, czyli zbioru zasad obowiązujących w Internecie. W szczególności w Serwisie nie można zamieszczać:
  1. Treści, które naruszają prawa osób trzecich, dobro innych osób, firm lub instytucji, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa, dóbr osobistych;
  2. Treści powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe, prześmiewcze w stosunku do innych użytkowników, osób lub podmiotów;
  3. Treści dyskryminujących ze względu na wygląd, na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, itp.
  4. Treści szkodliwych dla małoletnich, promujących lub nawołujących do przemocy seksualnej, tortur lub nienawiści, w tym na tle rasowym, etnicznym, narodowym oraz powszechnie uznanych za szkodliwe ze względu na zasady współżycia społecznego;
  5. Treści zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka,
  6. Treści naruszających prywatność, naruszających bezpieczeństwo publiczne,
  7. Treści promujących nielegalne produkty lub naruszających zakaz handlu produktami,
  8. Treści o charakterze terrorystycznym,
  9. Treści służących prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników,
  10. Treści służących prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Właściciela Platformy lub Partnerów Platformy, np. promowaniu konkurencyjnych produktów lub platform internetowych;
  11. Treści służących prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług lub dzieł;
  12. Treści niezwiązanych z tematem Platformy.
 4. Zamieszczone treści są moderowane przez Administratora lub osoby przez niego wyznaczone. Treści publikowane są na stronie internetowej Serwisu po ich zaakceptowaniu przez Administratora. Administrator nie korzysta ze zautomatyzowanych środków moderowania Treści.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania i niepublikowania lub usunięcia Treści lub zastosowania ograniczenia, o którym mowa § 3 ust.11 Regulaminu, jeśli publikowane Treści będą naruszały którykolwiek z wymogów określonych w Regulaminie. Decyzja wraz z uzasadnieniem dotycząca ograniczeń nałożonych na Użytkownika zostanie przedstawiona Użytkownikowi, który podał Administratorowi odpowiednie elektroniczne dane kontaktowe. Użytkownikowi przysługuje odwołanie od decyzji zgodnie z procedurą określoną w § 4a ust. 7 – 11 Regulaminu.
 6. Zawartość Platformy może być używana i rozpowszechniana wyłącznie w celach prywatnych. W przypadku używania treści platformy w celach zarobkowych w jakiejkolwiek formie stanowi naruszenie praw majątkowych autorów opublikowanych Treści.
 7. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
 8. Użytkownik może zamieścić w Serwisie wyłącznie przepisy, które są wynikiem jego osobistej twórczości, nie naruszają przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich, ani też praw na dobrach niematerialnych oraz do których przysługują mu pełne, niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe.
 9. Użytkownik oświadcza, że osoby utrwalone na zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.
 10. Jeżeli treść zamieszczona przez Użytkownika w Serwisie stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) Użytkownik, akceptując niniejszy regulamin oraz zamieszczając treść udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na utrwalanie treści dowolną techniką, jej publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie oraz wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych oraz związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Licencja jest udzielana na czas nieokreślony.


§ 4A MECHANIZMY ZGŁASZANIA I DZIAŁANIA
 1. Użytkownik, który uważa, że opublikowane w Serwisie Treści są treściami nielegalnymi zgodnie z definicją zawartą w art. 3 lit. h AUC lub naruszają warunki Regulaminu, ma prawo przesłać do Administratora zgłoszenie w drodze wiadomości e-mail kierowanej na adres: [email protected].
 2. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:
  1. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których zgłaszający zarzuca, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści lub naruszające warunki Regulaminu;
  2. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści lub naruszających warunki Regulaminu, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
  3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonującego zgłoszenia. Nie należy podawać ww. danych, jeżeli zgłoszenie dotyczy informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art.3-7 dyrektywy 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW;
  4. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 3. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Administrator bez zbędnej zwłoki przesyła potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 4. Administrator rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje decyzję co do Treści, której dotyczy zgłoszenie, w sposób terminowy (do 14 dni), niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Administrator nie korzysta ze zautomatyzowanych środków rozpatrywania zgłoszeń lub podejmowania decyzji.
 5. Decyzja Administratora może polegać na usunięciu lub zablokowaniu Treści lub pozostawieniu Treści w Serwisie.
 6. Administrator przedstawia wszystkim zainteresowanym Użytkownikom jasne i konkretne uzasadnienie w odniesieniu do ograniczeń nałożonych ze względu na fakt, iż informacje przekazane przez Użytkownika stanowią nielegalne treści lub są niezgodne z warunkami Regulaminu. Powyższe ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy Administrator zna odpowiednie elektroniczne dane kontaktowe Użytkownika.
 7. Użytkownik może odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni od otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem poprzez złożenie odwołania w drodze wiadomości e-mail kierowanej na adres: [email protected]. Administrator bez zbędnej zwłoki przesyła potwierdzenie otrzymania odwołania.
 8. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie.
 9. Administrator rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania lub od momentu uzupełnienia brakujących informacji przez zgłaszającego.
 10. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 11. Użytkownik ma możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Powództwo Użytkownik, będący konsumentem, może wytoczyć przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania lub przed sąd właściwy dla miejsca swojego zamieszkania. Nie dotyczy to spraw, w których właściwość sądu jest wyłączna.


§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
 1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Platformy WszystkiegoSlodkiego.pl oraz udzieli Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w zakresie udostępniania Serwisu.
 3. Administrator nie gwarantuje, że Serwis WszsytkiegoSlodkiego.pl będzie działał bez jakichkolwiek zakłóceń lub błędów, jednakże Administrator oświadcza, iż dochowa wszelkich starań, aby Serwis funkcjonował w sposób prawidłowy.


§ 6 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych jest Dr. Oetker Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk, NIP: 584-020-15-71, o kapitale zakładowym 353 075 749,58 PLN, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005349.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie ich w przypadku Rejestracji oznacza brak możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy w tym zamieszczanie w Serwisie przepisów kulinarnych wraz ze zdjęciami.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych są należycie zabezpieczone, zgodnie z przepisami RODO.
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w poniższych celach oraz na podstawie wskazanych podstaw prawnych:
  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu założenia i utrzymywania konta w serwisie oraz korzystania z niego jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy, polegającej na świadczeniu przez Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. drogą elektroniczną usługi w postaci konta w Serwisie, art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy jest prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  3. W przypadku udostępnienia danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowej,– realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług drogą elektroniczną lub telefoniczną, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. W przypadku zamieszczenia zdjęcia w koncie użytkownika, podstawą prawną przetwarzania danych w postaci wizerunku jest zgoda, art. 6 ust 1 lit. a RODO
 5. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – są przechowywane przez okres korzystania przez Użytkownika z tych usług zgodnie z Regulaminem. Po zaprzestaniu korzystania z usługi dane osobowe użytkownika imię, nazwisko, adres e-mail, będą przechowywane jeszcze do upływu okresów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych,
 6. Dane udostępnione w celach marketingowych lub w celach utrzymywania konta w Serwisie będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
 7. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają pracownicy Spółki odpowiedzialni za obsługę platformy WszystkiegoSlodkiego.pl i podwykonawcy Administratora odpowiedzialni za wsparcie techniczne, IT oraz za obsługę Użytkownika. Dane osobowe mogą być również udostępnione uprawnionym do tego organom państwowym.
 8. Osobom udostepniającym swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do wycofania zgody oraz inne prawa. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych przez Administratora znajduje się w Polityce prywatności.


§ 7 ODOPWOIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z korzystania z Serwisu WszystkiegoSlodkiego.pl w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub niniejszym Regulaminem oraz szkód wynikających z podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników lub osoby trzecie roszczeń związanych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu przez innych Użytkowników lub osoby trzecie.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie Konta Użytkownika lub hasła do Konta Użytkownika z przyczyn niezależnych od Administratora.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie Konta Użytkownika lub Treści zamieszczonych przez Użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie oraz za utratę danych umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie w związku z usunięciem Konta Użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie.
 5. Mając na uwadze darmowy charakter Serwisu Administrator nie odpowiada za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu z przyczyn niezależnych od Administratora.


§ 8 NEWSLETTER PLATFORMY
 1. Newsletter jest usługą bezpłatną świadczoną przez Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. dostępną zarówno dla gości platformy, jak i zarejestrowanych użytkowników w Bazie Użytkowników.
 2. Newsletter może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a polegającą na informowaniu Użytkowników o nowych funkcjonalnościach platformy, przepisach kulinarnych, inspiracjach, poradach i ciekawostkach, a także akcjach promocyjnych oraz konkursowych, jak również aktualnej oferty z kolekcji Dr. Oetkera poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 3. Częstotliwość wysyłania Newslettera uzależniona jest wyłącznie od decyzji Administratora.
 4. Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. oświadcza, że podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, oraz że nie będzie udostępniany osobom trzecim.
 5. Użytkownik, w celu otrzymywania Newslettera wyraża zgodę na jego otrzymanie, podczas rejestracji lub poprzez wpisanie adresu mailowego w dolnej części platformy WszystkiegoSlodkiego.pl i wyrażeniu na to zgody.
 6. Administrator zastrzega, że wysyłane Użytkownikom Newslettery mogą się od siebie różnić zarówno graficznie, jak i treściowo.
 7. Dane udostępnione w celach marketingowych tj. wysyłki Newslettera będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
 8. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera w dowolnym momencie. W celu rezygnacji z usługi Newslettera należy kliknąć w link umieszczony w Newsletterze: „Jeśli nie chcesz więcej otrzymywać Newslettera, kliknij tutaj” lub w zakładce „Konto Użytkownika”


§ 9 REKLAMACJA
 1. Użytkownikowi platformy przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczących wszelkich niezgodności związanych z oferowanymi Usługami zawartymi w Regulaminie platformy.
 2. Reklamacje można zgłaszać w formie wiadomości elektronicznej poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości mailowej na adres: [email protected] lub korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w stopce.
 3. W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagały uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
 4. Administrator platformy rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania lub od momentu uzupełnienia brakujących informacji przez zgłaszającego.
 5. Administrator powiadomi Zamawiającego o swojej decyzji wyłącznie drogą elektroniczną na adres, z którego została wysłana reklamacja.
 6. Powyższa procedura reklamacji nie znajduje zastosowania do reklamacji składanych w związku z konkursami lub promocjami prowadzonymi na Stronie Internetowej, w sytuacji, gdy regulaminy tych konkursów lub promocji będą regulowały procedurę reklamacji w sposób odmienny od postanowień niniejszego paragrafu.
 7. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 8. Użytkownik ma możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Powództwo Użytkownik, będący konsumentem, może wytoczyć przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania lub przed sąd właściwy dla miejsca swojego zamieszkania. Nie dotyczy to spraw, w których właściwość sądu jest wyłączna.


§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Korzystanie z Platformy oznacza pełną akceptację treści Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Korzystając z Informacji i Materiałów zamieszczonych w platformie WszystkiegoSlodkiego.pl należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.


§ 11 POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.02.2024 r. i zastępuje dotychczasowy Regulamin Platformy.
 2. Wprowadzenie niniejszego Regulaminu w miejsce dotychczasowego Regulaminu następuje z ważnej przyczyny wynikającej ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa. W konsekwencji, postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich Użytkowników od dnia jego wejścia w życie.


Organizacja Compliance / System informowania o nieprawidłowościach


Etyczne i zgodne z prawem postępowanie jest najwyższym priorytetem dla Grupy Oetker we własnej działalności biznesowej oraz w relacjach ze wszystkimi Partnerami Biznesowymi i Klientami. Ze względu na ciągły międzynarodowy rozwój Grupy Oetker i rosnące wymagania prawne, temat Compliance stał się znacznie ważniejszy. Dlatego został opracowany System Zarządzania Zgodnością dla całej Grupy Oetker.

W ramach tego systemu utworzono Organizację ds. Zgodności, której Pracownicy ds. Zgodności są dostępni jako neutralne i niezależne osoby kontaktowe w przypadku wszelkich pytań związanych z tematyką Zgodności.

Ponadto Grupa Oetker ustanowiła procedurę informowania o nieprawidłowościach, która umożliwia osobom fizycznym, firmom i innym organizacjom zgłaszanie naruszeń obowiązującego prawa (np. postępowania) lub Kodeksu Postępowania Dostawców Grupy Oetker lub obaw dotyczących potencjalnego lub rzeczywistego naruszenia tych przepisów.

Jeśli posiadasz jakiekolwiek informacje o możliwych naruszeniach prawa dotyczących spółki z Grupy Oetker, dajemy Ci różne możliwości przesłania nam informacji, również całkowicie anonimowo za pośrednictwem naszego systemu Compliance Hotline.

W ramach regulaminu określiliśmy zakres odpowiedzialności wewnętrznej oraz sposób postępowania ze wskazówkami i reklamacjami.

Dostępne są następujące kanały przekazywania informacji:

Dokładnie zbadamy sprawę i w razie potrzeby podejmiemy niezbędne działania.

Start
Przepisy i okazje
Przepisy
Okazje
Inspiracje
Więcej